VIETNAM-TAM xin thông báo về việc cập nhật danh sách kênh đo lường trên tất cả các thị trường, kể từ ngày 01/11/2017 như sau: