Pollux

Pollux Logo

Hệ thống Pollux là hệ thống phần mềm trung tâm của khối sản xuất dữ liệu từ Hộ Gia Đình có những chức năng chính sau:

  • Đồng bộ dữ liệu được thu thập từ thiết bị People Meter, khớp các thông số nhân khẩu học cho từng HGĐ trong Panel mẫu.
  • Tinh lọc dữ liệu được thu thập thông qua các quy định đã được thiết lập theo tiêu chuẩn đo lường.
  • Gán trọng số cho dữ liệu
  • Tổng hợp báo cáo dữ liệu khán giả hàng ngày và xuất dữ liệu khán giả tới khối Phân tích dữ liệu ARIANNA
  • Vận hành tự động

Những ưu điểm nổi trội của hệ thống Pollux:

  • Tối thiểu hóa các thao tác thủ công từ nhân viên vận hành.
  • Được áp dụng các quy định theo tiêu chuẩn về đo lường khán giả truyền hình – GGTAM.
  • Hệ thống báo cáo kiểm soát chất lượng dữ liệu đa chiều cung cấp bức tranh toàn cảnh về chất lượng dữ liệu.
  • Dễ dàng truy xuất dữ liệu cho công việc kiểm tra và chứng nhận dữ liệu.
  • Có thể hỗ trợ cho việc sản xuất và quản lý các sản phẩm đo lường khác.